تایلند

پادشاه اسبق تایلند به دلیل ایجاد چندین کودتای نظامی در دوره سلطنتش، نقش مهمی در به ثبات رسیدن کشور داشت. همچنین کمک زیادی به مردمش برای گذران زندگی کرد. تایلند کنونی از سال 1238 میلادی ایجاد شد و بر خلاف دیگر کشورهای منطقه، هیچگاه مستعمره و زیر سلطه اروپایی‌ها نبوده، علاوه ‌بر این تایلند به خوبی معنای نام خود که سرزمین آزادی و کلمه THAI که به معنی آزاد مرد است را حفظ می‌کند.